facebook-pixel
Helista ja küsi lisa +372 5385 8880

Lepingutingimused Tallinnas

1. MÕISTED

Lepingus omavad järgnevad suure algustähega mõisted alltoodud tähendust:
Eritingimused: on Poolte vahel sõlmitud Lepingu eritingimused;
Kinnistu: on kinnistu, mis asub aadressil Valukoja 25, Tallinn;
Leping: on Poolte vahel sõlmitud äripinna üürileping, mis koosneb Eritingimustest ja Üldtingimustest, Lepingu muudatustest ja lisadest;
Lepingu Ese: on Lepingu ese ehk Ruum;
Pool / Pooled: on eraldi või ühiselt Üürnik ja Üürileandja;
Ruum / Ruumid: on Kinnistul paiknev äripind (konteiner), mis on Lepingu alusel antud Üürniku kasutusse;
Sihtotstarve: on Ruumi sihtotstarve, milleks on laoruum;
Tagatis: on Üürniku poolt oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagatisena Üürileandjale antud tagatis;
Üldtingimused: on käesolevad äripinna üürilepingu üldtingimused;
Üür: on Üürniku poolt Lepingu Eseme kasutamise eest Üürileandjale makstav tasu;
Üürileandja: on Lepingu punktis 1.1 nimetatud isik;
Üürileandja Veebileht: on Üürileandja veebileht aadressil www.citystock.ee;
Üürnik: on Lepingu punktis 1.2 nimetatud isik.

2. LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada Üürileandjale Üürileandja Veebilehe kaudu vastavasisuline taotlus. Koos taotluse esitamisega kinnitab Üürnik, et ta on põhjalikult tutvunud Üldtingimustega ning Üldtingimused on Üürnikule tervikuna arusaadavad ja Üürniku poolt tervikuna aktsepteeritud.
2.2. Üürnikule kuvatakse Üürileandja Veebilehel Leping, mille Üürnik saab allkirjastada elektroonselt Üürileandja Veebilehel või paberkandjal Üürileandja kontoris Üürileandja juuresolekul. Üürileandja allkirjastab Lepingu kahe (2) Tööpäeva jooksul pärast Lepingu allkirjastamist Üürniku poolt.

3. LEPINGU ESEME VALDUSE ÜLEANDMINE

3.1. Üürileandja annab Lepingu Eseme valduse Üürnikule üle koheselt pärast seda, kui Üürnik on allkirjastanud Lepingu ning tasunud nõuetekohase Tagatise ja jooksva kuu Üüri.
3.2. Lepingu Eseme valduse üleandmiseks loetakse seda, kui Üürileandja edastab Üürnikule mobiiltelefoni tekstisõnumi või e-maili teel teabe Lepingu Eseme võtme asukoha kohta Kinnistul, s.h uksekoodi, millega Üürnik saab avada võtme asukoha kapi.
3.3. Üürnik tagastab Lepingu Eseme valduse Üürileandjale Eritingimustes toodud tähtajal.
3.4. Pärast Lepingu Eseme vastuvõtmist ilmnevatest Lepingu Eseme puudustest kohustub Üürnik Üürileandjat informeerima viivitamatult, ent mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul arvates puuduse avastamisest või hetkest, mil Üürnik oleks pidanud puuduse avastama. Kui Üürnik viivitab puudusest teatamisega, ei ole tal õigust vastavale puudusele tugineda.
3.5. Üürileandja annab Lepingu Eseme Üürniku kasutusse, vastavalt Lepingu tingimustele ning Üürnik kohustub Lepingu Eset kasutama Sihtotstarbe kohaselt kooskõlas Lepingu tingimustega ja tasuma Üürileandjale Üüri Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

4. LEPINGU ESEME KASUTAMINE

4.1. Üürnik kohustub kasutama Lepingu Eset hoolikalt, heaperemehelikult ning järgima Lepingu Eseme kasutamise suhtes kehtivaid sanitaar-, tuleohutus-, turva-, ehitus-, tehnilisi- ja ohutuseeskirju ( „Eeskirjad“) ning kõiki õigusnorme.
4.2. Üürnikul on õigus:
4.2.1. kasutada Lepingu Eset üksnes Sihtotstarbe kohaselt ja vastavalt Lepingu tingimustele;
4.2.2. kasutada Lepingus sätestatud tingimustel Lepingu Esemele ligipääsemiseks Kinnistut viisil, mis ei häiri teisi isikuid ja Üürileandjat;
4.2.3. paigaldada Ruumidesse oma sisseseaded, mis on vajalikud Ruumide Sihtotstarbe kohaseks kasutamiseks.
4.3. Üürnikul on keelatud:
4.3.1. kasutada Ruumides seadmeid ja tehnoloogiat, mis tekitavad õigusaktidega kehtestatud normidest suuremat vibratsiooni ja müra, raadio- ja TV häireid, samuti kemikaale, ümbrust ja keskkonda kahjustavat tolmu, kahjulikku kiirgust, elektrivõrgu ülekoormust;
4.3.2. hoida Ruumides relvi, lõhke-, narkootilisi, kergestisüttivaid, iseenesest süttivaid, suure põlemiskoormusega, mürgiseid, keskkonnale või tervisele ohtlikke, tule- või plahvatusohtlikke aineid ja esemeid ning tekitada Ruumides tuleohtu;
4.3.3. kasutada Ruume viisil, mis ei ole täielikult kooskõlas Sihtotstarbega;
4.3.4. tegeleda Ruumides ja Kinnistul heade kommete ja avaliku korra vastaste tegevustega;
4.3.5. ladustada Ruumi esemeid, mis vajavad kogumis suuremat põrandakoormust kui 1500 kg/m²
4.3.6. häirida oma tegevusega kolmandaid isikuid ja Üürileandjat;
4.3.7. suitsetada Ruumis ja Kinnistul;
4.3.8. kasutada ja teha Ruumides ja Kinnistul lahtist tuld;
4.3.9. hoida Ruumis töötava mootoriga sõidukit;
4.3.10. vahetada välja Ruumi lukk ja tabalukk;
4.3.11. parkida Kinnistul;
4.3.12. anda Lepingu Ese allüürile või mistahes viisil kolmanda isiku allkasutusse;
4.3.13. takistada või raskendada Ruumis ja Kinnistul evakuatsiooni ja päästetööde teostamist.
4.4. Üürnik korraldab omal kulul jäätmete nõuetekohase käitlemise ja kõigi pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmise, s.h müügipakendite- ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmise.
4.5. Üürnik teatab Üürileandjale viivitamatult avariist, tulekahjust või muust õnnetusest Lepingu Esemel ning võtab kohe enda kulul tarvitusele abinõud õnnetusest tulenevate võimalike kahjude vältimiseks ja vähendamiseks ning õnnetuse tagajärgede kõrvaldamiseks. Üürileandjal on õigus sulgeda Lepingu Esemele osaliselt või tervikuna juurdepääs ajaks, mis on vajalik hädaolukorra, tulekahju või plahvatusega tekitatud kahju kõrvaldamiseks, või kui selline oht ähvardab ja Üürileandja peab seda vajalikuks. Üürnikul ei ole õigust taotleda Üüri alandamist või kahju hüvitamist või esitada avaldust Lepingu ülesütlemiseks tulenevalt Ruumide kasutamise võimatusest käesoleva Lepingu punkti alusel.
4.6. Üürileandja esindajatel ja Üürileandja poolt volitatud isikutel on vaba ligipääs Lepingu Esemele, kui sellest on Üürnikule võimaluse korral vähemalt üks (1) päev ette teatatud. Üürileandjal on õigus siseneda Lepingu Esemele oma võtmega ilma Üürniku kohalolekuta.

5. ÜÜR JA MUUD MAKSEKOHUSTUSED

5.1. Üürnik tasub Lepingu Eseme kasutamise eest Üüri alates Lepingu jõustumisest kuni Lepingu Eseme faktilise tagastamise kuupäevani.
5.2. Üürnik tasub jooksva kuu Üüri samal kuul Üürileandja poolt esitatud arve alusel. Erandina makstakse Lepingu kehtivuse esimese kuu Üür, s.o Üür alates Lepingu jõustumise kuupäevast kuni vastava kalendrikuu lõpuni, Lepingu sõlmimise päeval.
5.3. Kõik Üürileandja määratud hinnad on eurodes. Üürile ning muudele Lepingu alusel makstavatele summadele lisandub käibemaks ja muud seotud maksud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
5.4. Üürnik peab maksma Üüri ka aja eest, mil ta ei saanud Ruumi kasutada temast oleneval põhjusel, eelkõige oma äraoleku tõttu. Sellisel juhul ei ole Üürnikul õigust arvestada Üürist mingisuguseid summasid maha, sh Üürileandja poolt kokkuhoitu ja asja teistsuguse kasutamisega saadud kasu väärtust.
5.5. Pooled on käesolevaga kokku leppinud, et Üür suureneb automaatselt iga-aastaselt kahe protsendi (2%) võrra alates Lepingu sõlmimisest 12 kuu möödumisel võrreldes suurenemisele vahetult eelnenud kehtiva Üüriga, ilma Poolte täiendava kirjaliku kokkuleppeta. Üüri suurenemine nähtub Üürileandja poolt väljastatud arvel. Üürileandja ei pea väljastama Üüri suurenemise kohta Üürnikule eraldi teadet.
5.6. Üürnik tasub Üürileandjale võtmete kaotamise korral uue tabaluku ja võtmete eest Üürileandjale 25 eurot, millele lisandub käibemaks.

6. ARVETE VÄLJASTAMINE JA TASUMINE

6.1. Üürileandja väljastab kõik Lepingu kohased arved, s.h Üüri arved, hiljemalt 5 (viis) päeva enne maksetähtaega. Üüri arved väljastatakse iga kuu 1. (esimesel) päeval.
6.2. Kui Üürnik ei ole Lepingus sätestatud tähtpäevaks saanud kätte Üürileandja poolt väljastatavat arvet Üüri tasumiseks, kohustub ta sellest viivitamatult Üürileandjat informeerima.
6.3. Üürnik tasub kõik Lepingu kohased maksed pangaülekandega arvel märgitud arvelduskontole. Arve loetakse tasutuks selle arvelduskontole krediteerimise kuupäeval. Tasumine toimub väljaspool Üürileandja keskkonda kas pangalingi abil või Maksekeskus AS-i turvalises keskkonnas.
6.4. Viivisemääraks on 0,15% (null koma viisteist protsenti) tasumata võlgnevusest kalendripäevas kuni võlgnevuse kohase tasumiseni.
6.5. Üürniku poolt Üürileandjale tasutud summade osas loetakse tasutuks Üürniku sissenõutavaks muutunud kohustused järgnevas järjekorras: (1) viivis; (2) leppetrahv; (3) Üür; (4) muud kohustused.

7. TEGEVUSED ÜÜRNIKU MAKSEKOHUSTUSE RIKKUMISE KORRAL

7.1. Juhul kui Üürnik ei tasu kohaselt Lepingust tulenevaid maksekohustusi on Üürileandjal õigus kasutada koheselt Üürileandja pandiõigust õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
7.2. Üürileandja pandiõiguse kasutamiseks sulgeb Üürileandja Ruumid Üürileandja tabalukuga, mida Üürnikul on keelatud lõhkuda. Üürnikul puudub õigus siseneda Ruumidesse pärast Üürileandja poolt pandiõiguse teostamist (s.h pärast Ruumide sulgemist Üürileandja tabalukuga).
7.3. Üürileandja teavitab Üürnikku Üürileandja pandiõiguse teostamisest e-kirja teel.
7.4. Üürileandjal on õigus siseneda Ruumidesse koos oma koostööpartneritega, Üürileandja pandiõiguse teostamiseks. Muuhulgas on Üürileandjal ja Üürileandja koostööpartneritel õigus üle vaadata ja üles loetleda kõik Ruumis olevad asjad. Üürileandja (või Üürileandja koostööpartner) koostab asjade kohta loetelu, mille Üürileandja edastab Üürnikule.
7.5. Üürileandjal on õigus ladustada Ruumis olevad esemed mujale Üürileandja valitud asukohta. Üürnik kohustub kandma kõik kulud, mis on seotud asjade veo ja ladustamisega.
7.6. Üürileandja pandõigusega koormatud asjade müük toimub õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

8. TAGATIS

8.1. Tagatise liigiks on rahasumma, mis on kantud Üürileandja arvelduskontole.
8.2. Üürnik annab Üürileandjale Tagatise hiljemalt Eritingimustes toodud tähtpäeval.
8.3. Kui Leping on lõppenud, tagastab Üürileandja kasutamata Tagatise Üürnikule 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast Lepingu lõppemist.
8.4. Üürileandjal on õigus kasutada Tagatist Lepingust tulenevate Üürniku kohustuste täitmiseks Lepingu lõppemisel, ülesütlemisel või kehtivuse ajal, esitades Üürnikule vastava kirjaliku teatise.
8.5. Üürnikul puudub õigus esitada Tagatise kasutamise kohta vastuväiteid. Üürnikul ei ole õigust teostada Tagatise arvel tasaarvestust ning Tagatise tasumine ei anna Üürnikule õigust keelduda vastavas ulatuses oma Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisest
8.6. Üürileandja ei tasu Tagatiselt Üürnikule intressi.
8.7. Üürnikul on kohustus tagada, et Tagatis oleks Lepingu kehtivuse jooksul igal ajal nõuetekohane, s.t et Tagatise summa vastaks igal ajal Eritingimustes toodud Tagatise summale.

9. LEPINGU PERIOOD

9.1. Leping jõustub Eritingimustes sätestatud tähtpäeval.
9.2. Leping lõpeb üksnes järgmisel viisil, kusjuures Pooled lepivad käesolevaga selgelt kokku, et kõik muud kehtivast õigusest tulenevad Lepingu lõpetamise põhjused on välistatud:
9.2.1. Lepingu ülesütlemisel Lepingu punkti 10 alusel; või
9.2.2. Lepingu lõpetamisel Poolte kirjalikul kokkuleppel.
9.3. Lepingu lõppemisel kohaldatakse ka pärast Lepingu lõppemist neid Lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, s.o mh sätted, mis määravad Poolte vaheliste vaidluste lahendamise korra, Lepinguga ette nähtud tasude maksmise kohustuse ning nende arvestamise ja maksmise korra, Lepingu sätete tõlgendamise viisi ning Poolte vastutuse.

10. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

10.1. Poolel on õigus Leping korraliselt üles ütelda, teavitades teist Poolt Lepingu ülesütlemise soovist kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu ette.
10.2. Üürileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ilma etteteatamisajata järgnevatel põhjustel ja alustel:
10.2.1. Üürnik ei ole täitnud kohaselt Lepingust tulenevat maksekohustust vähemalt 10 (kümne) päeva jooksul arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest;
10.2.2. Üürnik ei täida kohaselt Tagatisega seonduvaid kohustusi (s.h ei täienda Tagatist);
10.2.3. Üürnik kasutab Lepingu Eset vastuolus Sihtotstarbega ja/või Lepingus sätestatud tingimustega ning ei heasta rikkumist 14 (neljateistkümne) päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest;
10.2.4. Üürnik halvendab oluliselt Lepingu Eseme seisundit ning ei heasta rikkumist 14 (neljateistkümne) päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest;
10.2.5. Üürnik häirib oma tegevusega oluliselt või korduvalt teiste Kinnistu üürnike või kasutajate tegevust;
10.2.6. muu oluline Lepingu rikkumine Üürniku poolt on kestnud 30 (kolmkümmend) päeva pärast Üürileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud korraldust rikkumine lõpetada.
10.3. Üürnik võib käesoleva Lepingu erakorraliselt üles öelda ainult siis, kui Üürileandja on Lepingut süüliselt oluliselt rikkunud (muud õiguslikud alused on välistatud) ja Üürnik on saatnud Üürileandjale vastavasisulise teate. Sellisel juhul annab Üürnik Üürileandjale 30 (kolmkümmend) päeva rikkumise lõpetamiseks. Kui selle aja jooksul ei ole Üürileandja rikkumist lõpetanud, võib Üürnik Lepingu üles öelda. Üürnikul ei ole õigust Lepingut üles öelda juhul, kui Lepingu Eseme kasutamine on piiratud mitteolulisel määral.

11. LEPINGU ESEME TAGASTAMINE ÜÜRILEANDJALE

11.1. Lepingu lõppedes kohustub Üürnik viivitamatult Lepingu Eseme Üürileandjale tagastama. Lepingu Eseme tagastamiseks loetakse seda, kui Üürnik on jätnud Lepingu Eseme luku konteineri ette, tagastanud luku võtme lao esiseinal olevasse postkasti ning Lepingu Ese vastab Üldtingimuste punktis 11 toodud tingimustele.
11.2. Lepingu Eseme üleandmisel Üürileandjale peab Lepingu Ese olema tühi, puhas ja tervikuna heas seisukorras, arvestades normaalset füüsilist kulumist.
11.3. Üürnik kohustub vabastama Lepingu Eseme, eemaldades kõik oma sisseseaded, lisandused, parendused ja dekoratsioonid, ning kõrvaldama kogu kahju, mis tuleneb neist ja nende eemaldamisest. Pooled lepivad kokku, et Üürileandja ei pea maksma Üürnikule selliste ehituse muudatuste, parenduste ega dekoratsioonide eest hüvitist, ning Pooled välistavad Üürniku õiguse hüvitisele ka siis, kui Lepingu Eseme väärtus on Üürniku tehtud parenduste või muudatuste tõttu märkimisväärselt suurenenud, välja arvatud juhul, kui Pooled on selgelt teisiti kirjalikult kokku leppinud.
11.4. Kui Üürnik viivitab Üüripinna tagastamisega, on Üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi iga viivitatud päeva eest summas, mis võrdub Üüripinna eest tasumisele kuuluva Üüri kahekordse päevamääraga.
11.5. Juhul kui Üürnik ei ole Lepingu Eset tervikuna vabastanud 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast Lepingu lõppemist, on Üürileandjal õigus eemaldada Lepingu Esemelt Üürniku vara ning hoiusta see Üürniku kulul mujal. Üürileandja teavitab Üürnikku kirjalikult vara eemaldamisest ja hoiustamisest.

12. VASTUTUS

12.1. Olenemata mujal käesolevas Lepingus sätestatust ei ole Üürileandja vastutav Lepingu rikkumise ega Üürnikule tekitatud kahju eest, kui seda ei ole tekitatud Üürileandja süülise Lepingu rikkumisega.
12.2. Lepingust tulenevate Üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekul mistahes põhjusel, välistavad Pooled käesolevaga Üürileandja vastutuse Üürnikule tekitatud kahju eest seoses kohustuste rikkumise või Lepingu lõppemisega.
12.3. Leppetrahvi tasumine ei vabasta ühelgi juhul kohustuse täitmisest või leppetrahvi ületava kahju hüvitamisest, välja arvatud, kui Lepingus pole teisiti kokku lepitud.

13. TEATED

13.1. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele Poolele Eritingimustes märgitud kontaktidele (või muul aadressil, mille Pool on teisele Poolele teatanud) vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud, kui sellised teated ei ole õigusliku tähendusega.
13.2. Teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud tähitud postiga ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel saadetud teade loetakse kättesaaduks järgneval tööpäeval.

14. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE

14.1. Üürileandjal on õigus muuta Üldtingimusi ühepoolselt. Üldjuhul teatab Üürileandja muudatustest paberkandjal või muul püsival andmekandjal (nt Üürileandja Veebilehe vahendusel, e-posti teel) vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Üürileandjal on õigus teatada muudatustest ette vähem kui Üldtingimuste muutmine ei ole Üürniku suhtes ebamõistlik.
14.2. Muudetud Üldtingimustega saab Üürnik tutvuda Üürileandja Veebilehe kaudu või muul Üürileandjal poolt määratud viisil.
14.3. Juhul kui Üürnik ei nõustu Üldtingimuste muudatustega on Üürnikul õigus Leping ühepoolselt üles ütelda, teavitades sellest Üürileandjat kirjalikult kahe (2) kuu jooksul arvates kuupäevast, mil Üürileandja on Üürnikku Üldtingimuste muutmisest teavitanud. Kui Üürnik ei ole eelpoolnimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ütelnud, siis loetakse, et Üürnik on muudetud Üldtingimustega nõustunud.

15. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

15.1. Üürileandja töötleb Üürniku ja Üürniku esindaja isikuandmeid Lepingus sätestatud Üürileandja kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks Üürileandja Andmekaitsetingimuste kohaselt.
15.2. Üürileandja töötleb isikuandmeid, mis Üürnik on Üürileandjale edastanud ja mis Üürileandja on seaduslikul teel ise kogunud. Isikuandmete töötlemine sisaldab muuhulgas järgnevat: isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, kasutamine ja edastamine Üürileandja koostööpartneritele (sh Maksekeskus) Üldtingimuste punktis 15.1 toodud eesmärgil.

16. LÕPPSÄTTED

16.1. Leping on äriruumi üürileping ning Leping ei ole käsitletav laolepinguna võlaõigusseaduse § 897 mõistes.
16.2. Pooled lahendavad kõik küsimused läbirääkimiste teel. Lahendamata vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.
16.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
16.4. Üürnikul ei ole lubatud Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi osaliselt ega tervikuna ühelegi kolmandale osapoolele edasi anda ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
16.5. Lepingut saab muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel.
16.6. Leping on koostatud ja sõlmitud eesti keelsena.
16.7. Leping allkirjastatakse digitaalselt ühes eksemplaris või Üürileandja kontoris Üürileandja juuresolekul paberkandjal kahes eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

Drive-IN väikelaod Mustamäel