facebook-pixel
Helista ja küsi lisa +372 5385 8880

Andmekaitsetingimused

1. Meie

CityStock OÜ („Meie“) on ladustamisteenust ja konteinerirenti pakkuv ettevõte. Me pakume oma klientidele mugavat ja kaasaegset asjade ladustamise võimalust, millele on lihtne ligipääs, mille üle on korralik järelevalve ja mis on pidevalt kättesaadav.

Meie kontaktandmed:
Tammsaare tee 47, Tallinn
+372 5385 8880
info@citystock.ee

2. Meie kliendid

Meie klientideks on nii äriühingud kui eraisikud, kes vajavad asjade ladustamiseks Meie pakutavat teenust.

Kui Meie kliendiks on juriidiline isik, siis Me töötleme juriidilise isiku esindajate ja töötajate isikuandmeid.

Kui Meie kliendiks on füüsiline isik, siis Me töötleme tema isikuandmeid.

Me töötleme ka Meie veebilehe (www.citystock.ee) kasutajate isikuandmeid, kasutades „küpsiseid“, ja veebilehe kaudu Meie poole pöördunute isikuandmeid.

3. Isikuandmete töötlemise põhjused

Osa Meie igapäevasest majandustegevusest on isikuandmete töötlemine, sest Me ei saa osutada teenust anonüümsele kliendile. Seega on isikuandmete töötlemine loomulik osa Meie äritegevusest.

Ladustamisteenuse  puhul Me kogume isikuandmeid oma kliendi kohta, et tagada kliendile või kliendi määratud isikule juurdepääs lattu, korraldada kliendiga suhtlust lepingu täitmise üle ning tagada nii kliendi kui Meie vastutus kvaliteetse teenuse eest.

Konteineri rendi puhul Me kogume isikuandmeid oma kliendi kohta, et tagada konteineri toimetamine soovitud paika, korraldada kliendiga suhtlust lepingu täitmise üle ning tagada nii kliendi kui Meie vastutus kvaliteetse teenuse eest.

Veebilehe kontaktivormi kasutaja isikuandmeid töötleme küsimusele vastamiseks.

4. Töödeldavate isikuandmete liigid

Me töötleme võimalikult vähesel määral ning selgel õiguslikul alusel neid isikuandmeid, mida on Meil vaja Meie kliendiga teenuse osutamise lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1)    isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.
(2)    kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
(3)    teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;
(4)    suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.
(5)    kampaanias osalemise andmed, sh info osalemise kohta, võidetud auhinnad.

5. Meie roll isikuandmete töötlemisel

Meie juriidilisest isikust klientide isikuandmeid töötleme volitatud töötlejana ja füüsilisest isikust klientide andmeid vastutava töötlejana.

Juriidilisest isikust kliendi puhul Me saame isikuandmed Meie kliendilt, kes on nende isikuandmete osas vastutav töötleja.
Lisaks füüsilisest isikust klientidele töötleme vastutava töötlejana ka Meie veebilehe kontaktivormi abil Meie poole pöördunute isikuandmeid.

6. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Enamjaolt töötleme Me isikuandmeid lepingu täitmiseks (andmekaitsetingimuste punktid 4.1., 4.2., 4.3.), juriidilise kohustuse täitmiseks (andmekaitsetingimuste punktid 4.1., 4.2.), nõusoleku alusel (andmekaitsetingimuste punkt 4.4.) ja Meie õigustatud huvi alusel (andmekaitsetingimuste punkt 4.5.).

7. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Töötleme isikuandmeid eesmärgipäraselt. Määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja lähtume sellest oma edasises tegevuses.

Kogume isikuandmeid võimalikult vähe. Ehk teisisõnu, kogume ainult neid isikuandmeid, mida vajame, mis on asjakohased ja olulised. Eeltoodu määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogume.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Meil on alati olemas õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Teavitame toimingutest, mida isikuandmetega teeme, lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt.

Hoiame isikuandmed Meile teadaolevalt õigetena.

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Kaitseme isikuandmeid ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, siis kasutame lepingupartnereid, keda usaldame. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvaliselt.

Peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid andmekaitse nõudeid.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni see on vajalik. Vajaduse määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogusime.

8. Veebilehel „küpsiste“ kasutamine

„Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja seadmesse ja aitavad veebilehe kasutaja kasutusmugavust parandada ning veebilehel nõuetekohaselt toimida. Meie poolt veebilehel kasutatavate ”küpsistega” saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. Niisamuti on võimalik igal veebilehe külastajal „küpsiste“ salvestumist oma seadmesse piirata või üldse keelata, selleks tuleb muuta oma seadme privaatsusseadeid. Juhime aga tähelepanu tõsiasjale, et kõik Meie veebilehe funktsionaalsused ei pruugi parimal moel töötada piiratud või keelatud „küpsiste“ korral.

Me kasutame ka kolmandate osapoolte pakutavaid „küpsiseid“:

Google Analytics küpsised on loodud veebilehel toimuva liikluse analüüsimiseks, võimaldab saada teavet, kas veebilehe külastaja on uus või korduv, milliseid veebilehe osi ta külastab, kui kaua veebilehel aega viidab jmt. See info on Meile oluline selleks, et paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja muuta veebilehte paremaks, kasutajasõbralikumaks.

Google küpsiseid võimaldavad Meil suunata reklaame ja mõõta nende reklaamide efektiivsust.

SharpSpring küpsiste abil saab analüüsida Meie kontaktibaasis olevate kontaktide veebikäitumist, eelkõige neile saadetud uudiskirjade avamist ja teiste turunduslike teadete tulemuslikkust. Näiteks, et kas uudiskiri on avatud ja seal olnud lingile klikitud. Vajame seda teavet, et muuta oma uudiskirjade saatmise sagedust, sisu jmt parameetreid, et kokkuvõttes saata kliendile eelkõige seda, mida klient vajab.

MailChimp küpsised aitavad samuti analüüsida, kas Meie saadetud uudiskiri on avatud ja seal olnud lingile klikitud ehk aitavad hinnata uudiskirjade tulemuslikkust. 

9. Isikuandmetega seonduvad õigused

Andmekaitse üldmäärus annab andmesubjektile (inimesele) ulatuslikud õigused seoses tema isikuandmetega ja isikuandmete vastutav töötleja peab õigused reaalse tegevusega tagama. Sellegipoolest ei saa inimeselt ära võtta kontrolli tema isikuandmete üle.

Vastutav töötleja tagab: 

(1)    Õiguse oma isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
(2)    Õiguse isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
(3)    Õiguse isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – see õigus on kasutatav juhul, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.
(4)    Õiguse isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
(5)    Õiguse töötlemise piiramisele –  Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
(6)    Õiguse esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas Meile vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil (uudiskirja saatmine) isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
(7)    Õiguse andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et isikuandmed edastataks otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
(8)    Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – automatiseeritud töötlusel põhineva otsustamise (sh profiilianalüüs) puhul, mis toob kaasa teid puudutavad õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, võite nõuda, et otsust ei tehtaks ainult automatiseeritud töötluse alusel.

Üksikasjalikum andmesubjekti õiguste kirjeldus on toodud isikuandmete kaitse üldmääruse 3.peatükis.
Isikuandmeid puudutavate täpsustavate küsimuste või taotlustega palun pöörduge Meie poole (info@citystock.ee). Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee).

10. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

11. Käitumisjuhis isikuandmetega seotud rikkumise korral

Kui teil on teada isikuandmete rikkumine või ka rikkumise oht siis palun teavitage sellest koheselt Meid e-posti aadressil info@citystock.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ja reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

12. Andmekaitsetingimuste avaldamine

Kehtivad Andmekaitsetingimused on kättesaadavad Meie veebilehel www.citystock.ee. Palun arvestage, et võime Andmekaitsetingimusi aeg-ajalt kaasajastada.

Drive-IN väikelaod Mustamäel